Cọng thuốc lá

18.04
2018

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng lớn)

STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng anh Tiếng việt 1 Cọng lớn Type Diameter Length Chủng …

18.04
2018

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng nhỏ)

STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng anh Tiếng việt 1 Cọng nhỏ Type Diameter Length Chủng …