Cọng thuốc lá

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng lớn)

18.04.2018 Đăng bởi: admin
STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung
Tiếng anh Tiếng việt
1 Cọng lớn Type

Diameter

Length

Chủng loại

Đường kính

Độ dài

FCV

>3/32 inch (2,38mm)

>1 inch (25,40 mm)