Chính sách

18.04
2018

Nghị định 76/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2009/NĐ-CP

Nghị định 76/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về xử …

18.04
2018

Nghị định 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009

43/2009/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP, theo đó …

18.04
2018

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP

Toàn văn Nghị định của Chính phủ số 119/2007/NĐ-CP ngày ngày 18/7/2007 “về sản xuất và kinh doanh thuốc lá”. …

18.04
2018

Thông tư số 001/2007/TT-BCT

Toàn văn Thông tư số 001/2007/TT-BCT ngày 30/8/2007 của Bộ Công thương “về hướng dẫn thực hiện một số Điều …

18.04
2018

Quyết định 80/2002/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

18.04
2018

Quyết định 77/2002/QĐ-BNN

Toàn văn Quyết định số 77/2002/QĐ-BNN ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng và phát triển nông thôn “về hướng dẫn về …