Sản phẩm công ty

19.04
2018

Sản phẩm Mã 1299

STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng Anh Tiếng Việt 7 IMG 1299 Type Grade Nicotine …

18.04
2018

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng lớn)

STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng anh Tiếng việt 1 Cọng lớn Type Diameter Length Chủng …

18.04
2018

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng nhỏ)

STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng anh Tiếng việt 1 Cọng nhỏ Type Diameter Length Chủng …

18.04
2018

Sản phẩm Mã 1242

STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng anh Tiếng việt 1 IMG 1242 Country of Origin …

18.04
2018

Sản phẩm Mã 1285

STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng Anh Tiếng Việt 2 IMG 1285 Country of Origin …

18.04
2018

Sản phẩm Mã 1260

STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung Tiếng Anh Tiếng Việt 3 IMG 1260 Country of Origin …