Tabacco Stem

19.04
2018

Tabacco Stem (Big)

No Name Information Content English Vietnam 1 Big Stem Type Diameter Length Chủng loại Đường kính Độ dài FCV >3/32 …

19.04
2018

Tabacco Stem (Small)

No Name Information Content English Vietnam 1 Small Stem Type Diameter Length Chủng loại Đường kính Độ dài FCV <3/32 …