Cọng thuốc lá

Sản phẩm cọng thuốc lá (cọng nhỏ)

18.04.2018 Đăng bởi: admin
STT Tên ảnh Thông tin về mẫu Nội dung
Tiếng anh Tiếng việt
1 Cọng nhỏ Type

Diameter

Length

Chủng loại

Đường kính

Độ dài

FCV

<3/32 inch (2,38 mm)

>0,5 inch (12,70 mm)