Sản phẩm công ty

Sản phẩm Mã 1285

18.04.2018 Đăng bởi: admin
STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung
Tiếng Anh Tiếng Việt
2 IMG 1285 Country of Origin

Type

Grade

Nicotine

Sugar

Nguồn gốc

Chủng loại

Cấp loại

Ni-cô-tin

Đường

Krongpa – Việt Nam

FCV

VS.K03

2,10

11,79