Cảm ơn và khen thưởng người lao động có thái độ làm việc tích cực

18.04
2018

Cảm ơn và khen thưởng người lao động có thái độ làm việc tích cực

Ngày 20/7/2017, công ty đã gởi Thư cảm ơn và chi khen thưởng cho tập thể Bộ phận xuất nhập …