Sản phẩm công ty

Sản phẩm Mã 1301

18.04.2018 Đăng bởi: admin
STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung
Tiếng Anh Tiếng Việt
5 IMG 1301 Type

Grade

Nicotine

Sugar

Chủng loại

Cấp loại

Ni-cô-tin

Đường

FCV

PCB

2,43

13,11