Sản phẩm công ty

Sản phẩm Mã 1295

18.04.2018 Đăng bởi: admin
STT Mã sản phẩm Thông tin về mẫu Nội dung
Tiếng Anh Tiếng Việt
6 IMG 1295 Type

Grade

Nicotine

Sugar

Chủng loại

Cấp loại

Ni-cô-tin

Đường

FCV

PCP

2,24

12,38