Công nghệ

Danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng

18.04.2018 Đăng bởi: admin

Ngày 27/03/2008 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 49/2008/BNN quy định danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng

Tài liệu gồm 191 trang, download tại đây